Thể Loại: Ngược

Nhân vật bị hành hạ về thể xác (ngược thân) hoặc tinh thần (ngược tâm).