Thể Loại: Xuyên Không

Nhân vật vượt qua thời gian, không gian đến một thời gian, không gian khác.